00.4.23.701.0015 (Gastropod)

Many whorls observed.