1974.37.93.0026 (Vertebra)

Fish vertebra with spines.