ED2019-102 (Kite)

ED2019-102 (Kite) image

A silk fish kite from Japan