00.2.6.198.0003 (Gypsum)

Fibrous, white to orangish.