1974.37.93.0024 (Vertebra)

Fish vertebra with spines.