1974.37.93.0025 (Vertebra)

Fish vertebra with spines.